POLÍTICA DE PRIVACIDADE

EDUARDO MARTÍNEZ PALLEIRO informa aos usuarios do sitio web sobre o seu política respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal dos usuarios e clientes que poidan ser solicitados pola navegación ou contratación de servizos a través do seu sitio web. Neste sentido, EXPOMEDIMOTOR, S.L. garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, reflectida na Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e no Real Decreto 1720/2007, de 21 decembro, polo que se aproba o Regulamento de Desenvolvemento da LOPD. O uso desta web implica a aceptación desta política de privacidade.

RECOLLIDA, FINALIDADE E TRATAMENTO DE DATOS

EDUARDO MARTÍNEZ PALLEIRO ten o deber de informar os usuarios do seu sitio web acerca da recollida de datos de carácter persoal que poden levar a cabo, ben sexa mediante o envío de correo electrónico ou ao cumprimentar os formularios incluídos no sitio web. Neste sentido, EXPOMEDIMOTOR, S.L. será considerada como responsable dos datos solicitados mediante os medios anteriormente descritos. Á súa vez EXPOMEDIMOTOR, S.L. informa os usuarios de que a finalidade do tratamento dos datos solicitados contempla: A atención de solicitudes realizadas polos usuarios, a inclusión na axenda de contactos, a prestación de servizos e a xestión da relación comercial. As operacións, xestións e procedementos técnicos que se realicen de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, o almacenamento, a modificación, a transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais. Todos os datos persoais, que sexan recollidos a través do sitio web de EDUARDO MARTÍNEZ PALLEIRO , e por tanto teña a consideración de tratamento de datos de carácter persoal, serán incorporados nos ficheiros declarados #ante a Axencia Española de Protección de Datos por EDUARDO MARTÍNEZ PALLEIRO

LIGAZÓNS A OUTRAS PÁXINAS WEB OU PORTAIS

Este sitio web contén ligazóns con outras páxinas ou sitios web. EDUARDO MARTÍNEZ PALLEIRO non se responsabiliza das prácticas de privacidade/protección de Datos Persoais ou do contido dos devanditas sitios. Se ten algunha dúbida sobre a privacidade das devanditas páxinas web, visíteas directamente e comprobe os seus avisos legais e políticas de privacidade.

COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN A TERCEIROS

EDUARDO MARTÍNEZ PALLEIRO informa os usuarios de que os seus datos persoais non serán cedidos a terceiras organizacións, coa condición de que dita cesión de datos este amparada nunha obrigación legal ou cando a prestación dun servizo implique a necesidade dunha relación contractual cun encargado de tratamento. Neste último caso, só levará a cabo a cesión de datos ao terceiro cando EDUARDO MARTÍNEZ PALLEIRO dispoña do consentimento expreso do usuario.

DEREITOS DOS USUARIOS

A Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal concede aos interesados a posibilidade de exercer unha serie de dereitos relacionados co tratamento dos seus datos persoais. Sempre que os datos do usuario son obxecto de tratamento por parte de Frutimesa, S.A. Os usuarios poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición de acordo co previsto na normativa legal vixente en materia de protección de datos persoais. Para facer uso do exercicio destes dereitos, o usuario deberá dirixirse mediante comunicación escrita, achegando documentación que acredite a súa identidade (DNI ou pasaporte), á seguinte dirección: EDUARDO MARTÍNEZ PALLEIRO , Avenida de Caión Nº 72, 15142 Arteixo, A Coruña, ou a dirección que sexa substituída no Rexistro Xeral de Protección de Datos. Dita comunicación deberá reflectir a seguinte información: Nome e apelidos do usuario, a petición de solicitude, o domicilio e os datos acreditativos. O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. Con todo, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. En tal caso, deberase achegar a documentación que acredite esta representación do interesado.

Abrir chat